Accountancy


 • Samenstellen van jaarrekeningen
 • Beoordelen van de jaarrekening
 • Het uitvoeren van bijzondere controle opdrachten
 • Het samenstellen van tussentijdse cijfers en opstellen van management-rapportages

Wij gaan voor 100% klanttevredenheid

Jaarrekeningen

Op basis van een gedegen administratie kunnen de periodieke cijfers en de jaarcijfers worden opgesteld. Bij sommige rechtsvormen is het verplicht de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Maar net als de administratie, zijn ook de periodieke cijfers voor uzelf van groot belang. Ze bieden u overzicht en inzicht in de ontwikkelingen, zodat u op tijd de juiste beslissingen kunt nemen.

Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie.

Zij bestaat uit:

 • Een balans. Op de balans worden aan de activazijde (links) de bedrijfsbezittingen weergegeven. Aan de passivazijde (rechts) worden de schulden en het eigen vermogen opgenomen. Uit de balans leest u dus hoe uw bedrijf er qua bezittingen en schulden voorstaat.
 • Een winst-en-verliesrekening. De winst-en-verliesrekening is een weergave van de omzet van het afgelopen (boek)jaar en de kosten die daarvoor zijn gemaakt. Het saldo van omzet en kosten kan positief zijn (winst) of negatief (verlies). Zo ziet u hoe uw onderneming het afgelopen jaar heeft gedraaid.

Nee. Het opstellen en publiceren van een jaarrekening is alleen verplicht voor bv’s en nv’s. Als u een eenmanszaak, maatschap, cv of vof hebt, hoeft u geen jaarrekening op te stellen. Maar het is wel nuttig om het te doen, want het vormt de basis van uw belastingaangifte.

De bank vraagt altijd naar uw jaarrekening bij een financieringsaanvraag.

Elke bv moet in elk geval de balans en de toelichting daarop deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze gegevens worden via de website van de Kamer van Koophandel gepubliceerd. Hoe groter de bv, hoe uitgebreider en gedetailleerder de informatie die u moet verstrekken: ook de winst-en-verliesrekening en de toelichting hierop moeten dan voor iedereen ter inzage worden gelegd. Als u de jaarrekening niet, niet volledig of niet op tijd publiceert, kunt u bij een faillissement privé aansprakelijk gesteld worden voor het hele tekort!

Het opstellen van een jaarrekening heeft verschillende voordelen:

 • Het geeft u inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf
 • U kunt uit de jaarrekening de zogenaamde ‘kengetallen’ afleiden.
 • Deze verhoudingscijfers maken een vergelijking mogelijk met voorafgaande jaren en met uw branchegenoten. Die informatie kunt u meewegen bij het nemen van (strategische) beslissingen voor de toekomst van uw bedrijf.
 • De cijfers zijn nodig voor de inkomstenbelastingaangifte.
 • De bank vraagt altijd naar uw jaarrekening bij een financieringsaanvraag.
 • Banken en andere vermogensverschaffers om te zien hoe uw bedrijf zich ontwikkelt en hoe uw vermogenspositie is.
 • De Belastingdienst om te bepalen over welk bedrag u belasting moet betalen.
 • Leveranciers om inzicht te hebben in uw kredietwaardigheid.

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag verder.

Neem contact op