Advies


 • Advies over de rechtsvorm van uw onderneming
 • Advies in het kader van financiersaanvragen
 • Bedrijfsoverdrachten en bedrijfsovernames
 • Overige fiscale en bedrijfseconomische adviezen

Bedrijfsadvies

De rechtsvorm is de juridische vorm van uw onderneming.
Er zijn twee soorten rechtsvormen:

 1. Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid
  Bij deze rechtsvormen bent u met uw hele privévermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming:
  – Eenmanszaak.
  – Vennootschap onder firma (vof).
  – Commanditaire vennootschap (cv).
  – Maatschap.
 2. Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid
  Bij rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid bent u alleen aansprakelijk voor het bedrag dat u hebt geïnvesteerd, het zogenaamde eigen vermogen. Alleen als er sprake is van onbehoorlijk bestuur kunt u hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden.
  Rechtspersonen zijn:
  – Besloten vennootschap (bv).
  – Naamloze vennootschap (nv).

De keuze voor een rechtsvorm heeft niet alleen juridische, maar ook fiscale gevolgen. Ook zijn er bepaalde eisen waar u aan moet voldoen. Op de volgende pagina ziet u een handig overzicht van de meest gebruikte rechtsvormen.

Veel starters beginnen met een eenmanszaak of, als zij samen met iemand anders gaan ondernemen, bijvoorbeeld met een vennootschap onder firma (vof) of maatschap. U kunt ook starten als eenmanszaak en deze later omzetten in een bv (besloten vennootschap). Welke rechtsvorm u kiest voor uw bedrijf, hangt af van uw specifieke omstandigheden.

De eenmanszaak is fiscaal aantrekkelijk omdat u gebruik kunt maken van regelingen voor ondernemers als ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Een belangrijk nadeel kan de aansprakelijkheid zijn: als u failliet gaat, bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van uw bedrijf. Daarnaast kunnen schuld- eisers, als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, ook beslag leggen op het vermogen van uw huwelijkspartner.

U kiest voor een bv als:

 • U activiteiten verricht waarbij de financiële impact groot is. Als bv kunt u minder snel persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Als u kiest voor een vof/maatschap of eenmanszaak kan dat wel.
 • U veel winst verwacht. Bij zeer hoge winsten betaalt u via de bv-vorm per saldo namelijk minder belasting.

Voor een bv gelden andere belastingregels dan voor een eenmanszaak. Als directeur-grootaandeelhouder (dga) komt u niet in aanmerking voor bepaalde regelingen, zoals zelfstandigenaftrek of startersaftrek. U bent namelijk in loondienst bij uw eigen bv. Over de winst van uw bv wordt eerst vennootschapsbelasting geheven. Wordt de resterende winst daarna uitgekeerd aan u, dan moet de bv hierover dividendbelasting betalen. Dat is belasting over het uitgekeerde dividend. Daarnaast betaalt u inkomsten- belasting over het bedrag (25% aanmerkelijk belangtarief in box2), waarbij u de reeds betaalde dividendbelasting in mindering mag brengen. Krijgt u als directeur ook een salaris van uw eigen bv, dan moet de bv daar loonheffing op inhouden (box 1).

De bv is fiscaal het gunstigst als uw bedrijf elk jaar een substantiële winst behaalt en u die winst in uw onderneming kunt laten. Dit heeft te maken met het belastingpercentage dat u betaalt in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting ten opzichte van de vennootschapsbelasting. Als uw bedrijf een hoge winst behaalt, maar u wilt een groot deel hiervan privé gebruiken, dan is een bv fiscaal gezien niet zonder meer het voordeligst. En behaalt uw bedrijf een bescheiden winst bijvoorbeeld omdat u nog in een opbouwfase bent dan kan de eenmanszaak fiscaal gezien voordeliger uitpakken.

Wordt uw onderneming een bv, bekijk dan of het verstandig is meteen twee bv´s op te richten: een werk-bv en een holding. In de holding kunnen uitgekeerde winsten van de werk-bv worden opgepot, zodat ze direct uit de risicodragende sfeer zijn. Daardoor blijven de aandelen van de werkmaatschappij ook nog eens betaal- baar en verkoopbaar.

Het kost weinig moeite om een bv op te richten. Op 1 oktober 2012 is de wet voor de flex-bv in werking getreden en is de minimale kapitaaleis van € 18.000 verdwenen. Dit maakt het makkelijker om een bv op te richten. Wel moet u voor het oprichten van een bv nog naar de notaris.

In het midden- en kleinbedrijf komt de vof (vennootschap onder firma) veel voor. De vof is een samenwerkingsvorm van twee of meer personen die een onderneming voeren onder een gemeen- schappelijke naam. De firmanten zijn gezamenlijk aansprakelijk (ook privé) voor de schulden van de firma.

Bij de cv brengt een van de firmanten wel kapitaal in, maar hij treedt niet naar buiten en neemt geen beslissingen over de bedrijfsvoering. Dit is de zogeheten stille vennoot. De aansprakelijkheid van deze geldschieter is beperkt tot het bedrag dat hij heeft ingebracht. Er kunnen meerdere firmanten optreden als stille vennoot.

In de maatschap wordt geen bedrijf, maar een beroep uitgeoefend. De maatschap is vooral een interne afspraak over de verdeling van werk en winst en is populair bij vrije beroepsbeoefenaren, zoals medici, accountants, advocaten of notarissen.

Financieringen en financieringsaanvragen

Hoe zit het met de financiering en hoe financier ik mijn bedrijf?

Dit zijn de meest voorkomende manieren om uw bedrijf te financieren:

 • Eigen vermogen:
  Het geld dat u zelf in de onderneming kunt stoppen. Als u een bv opricht, kunnen mensen uit uw eigen kring – denk hierbij aan familie, vrienden of medewerkers – aandelen kopen in uw bedrijf. Deze financiële middelen tellen mee bij het eigen vermogen van uw onderneming.
 • Vreemd vermogen: Als u geld leent voor een vaste periode tegen vooraf overeengekomen voorwaarden is er sprake van vreemd vermogen. Vreemd vermogen is bijvoorbeeld geld dat u leent van de bank. Achtergestelde lening: Familieleden, vrienden en bekenden willen u misschien geld lenen. Zij kunnen dat doen met een lening die u pas aflost als u alle andere schuldeisers hebt betaald.
 • Leasen en huren: Sommige bedrijfsmiddelen kunt u leasen. Dit is vaak duurder dan het zelf aanschaffen, maar u hoeft niet het hele investeringsbedrag in één keer te betalen. Bijna alle duurzame productiemiddelen zijn te leasen: bedrijfspanden, machines, inventaris en auto’s. U kunt deze bedrijfsmiddelen vaak ook huren. Moet u bij huur meestal genoegen nemen met wat de verhuurder te bieden heeft, bij leasing kunt u zelf kiezen en de leasemaatschappij laten zorgen voor de aankoop

Dit zijn de belangrijkste vormen van lease:

 • Operationele lease:
  De leasemaatschappij financiert het aankoop- bedrag in zijn geheel en blijft eigenaar van het bedrijfsmiddel. U betaalt een vergoeding in de vorm van leasetermijnen. Aan het einde van een afgesproken periode kunt u het bedrijfsmiddel meestal overnemen.
 • Financiële lease:
  Hierbij wordt u eigenaar van het bedrijfsmiddel en hebt u, afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel recht op fiscale investeringsaftrek. De leasemaatschappij betaalt echter (het grootste deel van) het bedrijfsmiddel. U betaalt rente en aflossing. In feite is financiële lease dus een geldlening.
 • Leverancierskrediet:
  Vaak is het mogelijk krediet te krijgen van leveranciers. Dit komt erop neer dat u de goederen die u inkoopt pas na enige tijd betaalt (bijvoorbeeld na 1 maand), wanneer veel van uw eigen afnemers inmiddels hebben betaald.
 • Factoring:
  Hoewel factoring geen directe vorm van financiering is, levert het wel grote liquiditeitsvoordelen op. U draagt alle vorderingen op uw klanten over aan een bank of factormaatschappij en krijgt meteen de factuurbedragen uitgekeerd. Echter wel onder inhouding van een vaak fiks percentage, omdat de factor niet alleen het debiteurenbeheer doet, maar ook het debiteurenrisico loopt.

Dat hangt ervan af hoeveel vertrouwen een bank heeft in uw kredietwaardigheid. De bank wil het geld natuurlijk terug en verlangt zekerheden voor het geval u de lening niet kunt aflossen. De bekendste zekerheden zijn:

 • Hypotheek op onroerende zaken.
 • Het pandrecht op inventaris, machines en voorraden.
  De bank wordt daarbij eigenaar van bijvoorbeeld de inventaris en als u de bank uiteindelijk niet kunt betalen, kan deze het onderpand verkopen.
 • Borg staan met uw privévermogen. Dit heet ook wel eigendom tot zekerheid.

Banken beoordelen financieringsaanvragen volgens een aantal maatstaven. Zij kijken:

 • Of u bekwaam leiding kunt geven aan uw bedrijf.
 • Naar de doelstelling en de marktpositie van uw (toekomstig) bedrijf. Dit blijkt onder meer uit uw ondernemingsplan.
 • Naar uw balans, begrotingen en liquiditeitsprognoses.
 • Borgstellingskrediet
  Als u bij het aantrekken van een krediet onvoldoende zekerheden aan een bank kan bieden, kan de bank via het ‘Besluit borgstelling MKB-kredieten’ een beroep doen op de overheid. De overheid stelt zich dan garant voor een deel van het kredietbedrag. Hierdoor loopt de bank minder risico en neemt uw kredietwaardigheid toe.
  Om gebruik te maken van dit zogenaamde borgstellingskrediet gelden de volgende voorwaarden:
  – Uw bedrijf heeft zelf onvoldoende middelen.
  – U kunt de bank onvoldoende zekerheden bieden.
  – Uw bedrijf heeft voldoende toekomstperspectief.
  Het borgstellingskrediet is bestemd voor het midden- en kleinbedrijf. De bank geeft een lening van maximaal twaalf jaar.
 • Microfinanciering
  Qredits helpt startende en bestaande ondernemers met financiering tot € 250.000, persoonlijke coaching en online hulpmiddelen. Qredits is een onafhankelijke en private kredietverstrekker met betrouwbare partners. Kredieten kunnen worden aangevraagd op www.qredits.nl.
 • Crowdfunding
  Stel dat u een project wilt financieren maar u heeft daar geen geld voor. U kunt het dan aanbieden op een crowdfunding-site. Daarna kan iedereen via deze website investeren in het project. Het idee erachter is dat veel kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Op crowdfunding.nl vindt u verschillende platformen.
 • Besluit bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz krediet)
  Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en kan de ondernemer ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld via een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.
 • Subsidies
  Er zijn nogal wat regionale, landelijke en Europese financierings- en subsidieregelingen. Er zijn twee vormen van subsidie: geldelijke bedragen of belastingreductie (fiscale subsidie). Wat moet ik verstaan onder fiscale subsidie? Een voorbeeld van een fiscale subsidie is de zogeheten Speur- en Ontwikkelingswerk-afdrachtsvermindering. Hiermee kunt u een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die zich bezighouden met het ontwikkelen van technisch nieuwe producten of productieprocessen.

Bedrijfsoverdracht en bedrijfsovername

Overweegt u een bedrijf over te nemen?
Dat kan de nodige voordelen opleveren. Maar let wel op wát u precies overneemt!

Overweegt u een bedrijf over te dragen of te verkopen?
De structuur van uw onderneming kan fiscaal voordelen opleveren bij verkoop. Begin tijdig met de voorbereidingen!

Een goede startpositie. Uw bedrijf heeft al een gevestigde naam en u hoeft waarschijnlijk minder energie te steken in het werven van nieuwe klanten. De medewerkers kennen het klappen van de zweep al. Dus u hebt gelijk kennis en kunde in huis. Let bij het kopen van een bedrijf op de bestaande rechten en plichten van de medewerkers. De zekerheid van een bestaande kasstroom. Dit kan vooral in de beginperiode, waarin u vaak hoge kosten hebt, voordelig zijn.

Voordat u een bedrijf koopt, is het belangrijk om op het netvlies te krijgen wát u precies gaat overnemen. Is dat een eenmanszaak, dan koopt u de activa en kunt u bij wijze van spreken meteen al aan de slag. Bij een besloten vennootschap (bv) ligt dat ingewikkelder. U kunt de gehele bv (aandelen) overnemen, met daarin alle activa en passiva. U kunt alleen de activa overnemen die nodig zijn om het bedrijf voort te zetten. Dan koopt u bijvoorbeeld alleen een pand met alle bijbehorende machines en voorraad en laat de overige activa bij de verkopende partij. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld het pand niet over te nemen en kom je met verkoper overeen dat dit verder gehuurd zal gaan worden.

Koopt u alleen activa in plaats van de hele bv, dan neemt u eventuele fiscale claims en onbekende verplichtingen niet over. Dat is wel zo veilig. Het overnemen van een hele onderneming heeft echter ook voordelen:

 • U hoeft het bedrijf niet opnieuw in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.
 • U geeft alleen wijzigingen van bestuurder en aandeelhouder(s) door.
 • U hoeft geen nieuwe contracten af te sluiten.
 • Bankrekeningnummers blijven hetzelfde.
 • U blijft automatisch lid van eventuele brancheverenigingen.

U kunt een voorlopige overnameprijs laten berekenen op basis van de historische cijfers van de verkopende partij. Het kan zijn dat de verkopende partij bepaalde cijfers niet bekend wil maken. In dat geval kan uw accountant deze vragen verder uitzoeken en eventueel een afspraak maken met de accountant van de verkopende partij. Is er al een vraagprijs, dan kunt u een waarderingsrapport laten opstellen door uw accountant, waarbij ook de financiële toekomst van het over te nemen bedrijf wordt meegewogen . Hierdoor krijgt u een beter beeld van de hoogte van de vraagprijs. Als u activa overneemt, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw of inventaris, kunt u deze laten taxeren. alle bijbehorende machines en voorraad en Iaat de overige activa bij de verkopende partij. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld het pand niet over te nemen en kom je met verkoper overeen dat dit verder gehuurd zal gaan worden.

Laat bij een bedrijfsovername ons altijd even kijken naar de haalbaarheid van de cijfers en de realiteit van de vraagprijs. U moet natuurlijk duidelijk weten wát u waarvoor betaalt.

Er is sprake van goodwill als een ondernemer u om een extra vergoeding vraagt bovenop de zichtbare waarde van de onderneming. Een gezond bedrijf levert winst op en goodwill is een vergoeding voor die winstcapaciteit van het bedrijf dat u wilt overnemen.

U stelt op basis van de exploitatiebegroting een financieringsplan op. In het financieringsplan wordt duidelijk hoeveel geld u moet lenen. Vervolgens kan de financieringsaanvraag naar de bank, met daarin de gewenste voorwaarden voor financiering en de verwachte exploitatiekosten (exploitatiebegroting) voor de komende jaren. Misschien doet u al jaren zaken met dezelfde bank en wilt u weer met deze partij in zee gaan. Stuur de financieringsaanvraag toch naar verschillende banken! Als alle banken hun voorstel hebben ingediend, kunt u de verschillende opties vergelijken.

Dat kan met eigen geld.
Dat kan met geld van een financier, bijvoorbeeld een bank.
Dat kan via een schuld aan de verkoper.

Een financier zal er vooral naar kijken of u in staat bent de overnameprijs binnen redelijke termijn terug te betalen. Zorg ervoor dat u bij uw financieringsaanvraag wordt bijgestaan door een adviseur. Ter onderbouwing van uw financieringsaanvraag zal een bank vragen naar een goed ondernemingsplan.

Overweegt u uw onderneming te verkopen dan zijn voornoemde punten uiteraard ook van belang, maar dan gezien vanuit het perspectief van de verkoper. Wij kunnen u adviseren in het ‘verkoop klaarmaken’ van uw onderneming.

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag verder.

Neem contact op