Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het
coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om
naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de
gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.
Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden
euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun
personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en
maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra
kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat
(EZK), Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) hebben het pakket dinsdag aan de Tweede Kamer aangekondigd bovenop
economische maatregelen die donderdag 12 maart al zijn genomen vanuit
het kabinet.

Het kabinet volgt de situatie nauwgezet en heeft
daarover steeds contact met ondernemersorganisaties, sociale partners en
banken. Gezonde overheidsfinanciën en begrotingsafspraken zorgen er
voor dat het kabinet als gevolg van dit pakket niet meteen hoeft te
bezuinigen. Er wordt gekozen om de staatsschuld te laten oplopen, dat
kan, omdat in goede tijden de schuld naar beneden is gebracht.

De maatregelen:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij
het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de
loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het
omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de
gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel
blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag
worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
(NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de
huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct
geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn
gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de
nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een
omzetdaling vanaf 1 maart.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om
zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij
hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door
gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via
een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor
levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en
hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke
bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een
vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke
regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor
bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting
aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit
geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen
(btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven
niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen
bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd
voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het
verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar
bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de
belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden
voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de
belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van
bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie
Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het
garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard
euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door
middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal
1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum
per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het
Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig
is.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote
groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan
financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca,
detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke
dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor
kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt
uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de
rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet
ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke
borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling
MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de
kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze
tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen
aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven
in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de
toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om
te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele
verbijzondering indien dat nodig is.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme
consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder.
Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en
drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten
kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus
achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling
met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze
wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie
voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.