Fiscaal


 • Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting
 • Het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting
 • Het verzorgen van alle overige fiscale aangiften

Inkomstenbelasting

Voor de inkomstenbelasting bent u ondernemer als u een onderneming drijft, zelfstandig bent en aansprakelijk bent voor alle schulden die uw bedrijf maakt. Bovendien moeten uw werkzaamheden een zekere omvang hebben.
Voor de btw bent u al ondernemer als u tegen een vergoeding producten en/of diensten levert in het economisch verkeer.

Wanneer de Belastingdienst u als ondernemer beschouwt, kunt u in aanmerking komen voor bepaalde fiscale faciliteiten. Als u een bv hebt valt deze onder de vennootschapsbelasting en vervallen daarmee bepaalde fiscale faciliteiten.

De fiscale verplichtingen verschillen van ondernemer tot ondernemer.
Een greep uit verschillende belastingen waarmee u te maken kunt krijgen:

 • Inkomstenbelasting.
  Als u winst maakt met een eenmanszaak, vof of maatschap valt u onder de inkomstenbelasting.
  Het salaris van een directeur/eigenaar van de bv moet een bepaalde minimumomvang hebben (€ 45.000 in 2017).
 • Vennootschapsbelasting.
  Als u een bv hebt die winst maakt, moet u vennootschapsbelasting betalen over de winst.
 • Omzetbelasting (btw).
  Verricht u diensten of doet u leveringen als ondernemer, dan krijgt u te maken met omzetbelasting (btw).
  Zie het onderdeel administratie voor meer informatie over omzetbelasting.
 • Gemeentelijke belastingen.
  Denk hierbij aan rioolbelasting en onroerende zaakbelasting.

Binnen de inkomstenbelasting zijn er de:

 • Zelfstandigenaftrek.
  U krijgt een vaste aftrekpost als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit betekent dat een deel van uw inkomen belastingvrij is.
 • Startersaftrek.
  Dit is een verhoging van de zelfstandigenaftrek, speciaal bestemd voor startende ondernemers.
 • Meewerkaftrek.
  Deze kunt u toepassen wanneer uw partner een bepaald aantal uren meewerkt in het bedrijf.
 • Speur- en Ontwikkelingswerk.
  Hiermee kunt u een tegemoetkoming krijgen in de gewerkte uren als ondernemer die zich bezig- houdt met het ontwikkelen van technisch nieuwe producten of productieprocessen.
 • MKB-winstvrijstelling.
  14% van uw winst wordt vrijgesteld voor de inkomstenbelasting.
 • U bent zelfstandig ondernemer.
 • U werkt ten minste 1.225 uur per jaar in uw onderneming (het ‘urencriterium’).
 • U heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt (2017: 65 jaar en 9 maanden).

Werkt uw partner mee in uw bedrijf, dan mag u een bepaald percentage van de winst in aftrek brengen op uw winst. Het aftrek- percentage wordt hoger naarmate de partner meer uren meedraait.
Ook kunt u uw partner een arbeidsvergoeding betalen. Deze is afhankelijk van de hoogte, volledig voor uw bedrijf aftrekbaar.

Ja. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
  Vooral bedoeld voor kleine bedrijven. Daarom is het investeringsbedrag om hiervoor in aanmerking te komen beperkt.
 • De energie-investeringsaftrek.
  Investeringen die bijdragen aan een doelmatig gebruik van energiebronnen kunnen hiervoor in aanmerking komen.
 • De milieu-investeringsaftrek.
  Voor investeringen die bijdragen aan de bescherming van het milieu. De aftrek bedraagt een percentage van het aanschafbedrag in een belastingjaar.

Investeren betekent dat u bedrijfsmiddelen (bij- voorbeeld inventaris, machines of een gebouw) aanschaft die u meerdere jaren gaat gebruiken voor uw onderneming.

Investeringen beïnvloeden uw winst niet rechtstreeks. Het bedrijfsmiddel (investering) dat u aanschaft, heeft een bepaalde waarde. U bepaalt hoe lang het bedrijfsmiddel meegaat en over die jaren schrijft u de waarde van het bedrijfsmiddel in delen af. Voor bepaalde typen bedrijfsmiddelen zijn in de praktijk standaardtermijnen: gebouwen schrijft u in 25 tot 30 jaar af, machines en inventaris in ten minste vijf jaar. De belastingwetgeving kent sinds een paar jaar specifieke regels voor afschrijvingstermijnen.

Als u een personenauto hebt, moet u beslissen of die op uw eigen naam blijft staan of op naam van de zaak. Brengt u de kosten van de auto ten laste van de zaak én rijdt u er per jaar meer dan 500 kilometer privé mee, dan moet u voor dat privégebruik een bedrag bij uw inkomen tellen. Die bijtelling varieert en is afhankelijk van de milieueisen waaraan de auto voldoet (de CO2-uitstoot). Over de bijtelling betaalt u inkomstenbelasting. Daarnaast wordt een deel van de btw die u hebt afgetrokken gecorrigeerd wegens dit privé- gebruik. Pas als u overtuigend kunt aantonen dat u met de auto van de zaak minder dan 500 privékilometers per jaar rijdt, vervalt de bijtelling. U moet daarvoor wel een sluitende rittenadministratie kunnen overleggen. De wetgeving met betrekking tot de auto verandert regelmatig. Het is verstandig om uw accountant te laten berekenen wat voor u interessant is. Dit is maatwerk en is afhankelijk van zaken als de verhouding tussen privé en zakelijke kilometers, de cataloguswaarde, het brandstofverbruik en de onderhoudskosten van de auto.

Koopt u bijvoorbeeld machines of inventaris, die duurzaam aan de onderneming zijn verbonden, dan schrijft u deze bedrijfsmiddelen over meerdere jaren af.
Meestal hanteert u:

 • De Lineaire afschrijvingsmethode.
  U schrijft jaarlijks hetzelfde bedrag af, afhankelijk van de geschatte levensduur van het bedrijfsmiddel.
 • De degressieve afschrijvingsmethode.
  U schrijft de eerste jaren na aanschaf meer af dan in de latere jaren.

Voor het bepalen van de afschrijving schat u in hoe snel uw bedrijfsmiddelen verouderen. Een machine kan verouderen door roest of slijtage, maar ook doordat de techniek achterhaald raakt (economische slijtage). Wanneer een bedrijfsmiddel na de afschrijvingsperiode nog een zekere restwaarde heeft zoals de inruilwaarde van een auto, moet u hiermee bij het bepalen van de jaarlijkse afschrijving rekening houden. Sinds een paar jaar zijn er fiscale regels voor minimale afschrijftermijnen. Dit is voor alle bedrijfsmiddelen minimaal vijf jaar en voor goodwill zelfs tien jaar.

In principe niet. De Belastingdienst wil dat u vasthoudt aan de eenmaal gekozen afschrijvingsmethode voor een bedrijfsmiddel.

Willekeurig afschrijven houdt in dat u afwijkt van de gebruikelijke afschrijvingstermijn en zelf bepaalt in hoeveel jaar u af wilt schrijven. Hiermee kunt u de winst beïnvloeden.

Willekeurige afschrijving is van toepassing op:

 • Bedrijfsmiddelen die voldoen aan bijzondere milieueisen.
 • Bedrijfsmiddelen die gebruikt worden bij onderzoek en ontwikkeling of van een hoogwaardig technologisch karakter zijn.

Willekeurige afschrijving is ook mogelijk bij:

 • Startende ondernemingen.
 • Bedrijven die een economische stimulans nodig hebben.

Als starter kunt u de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen willekeurig als afschrijvingskosten boeken. U kunt dan bijvoorbeeld een investering van € 5.000 in het jaar van aanschaf voor de helft als afschrijvingskosten boeken.

Als u in het eerste jaar nog geen winst maakt, heeft in één keer afschrijven geen zin. U kunt de afschrijving dan beter bewaren tot latere jaren waarin er voldoende winst zal zijn.

Nee, zo zijn bijvoorbeeld de volgende bedrijfsmiddelen uitgesloten van de regeling tot willekeurige afschrijving:

 • Woonhuizen en grond.
 • Dieren.
 • Personenauto’s.
 • Effecten.
 • vorderingen.
 • Goodwill
 • Rechten en publiekrechtelijke vergunningen.
 • Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland.
 • Zaken die vanuit het privévermogen worden overgebracht naar het vermogen van uw bedrijf.

Als uw onderneming een bv is, betaalt u over de winst vennootschapsbelasting. Dat kan gunstiger uitpakken dan de belasting die u kwijt zou zijn in bijvoorbeeld een vof of als zelfstandige. Omdat u als persoon met een bv niet onder de inkomstenbelasting valt, kunt u ook geen gebruik maken van enkele gunstige fiscale regelingen binnen die belasting. De gevolgen hiervan verschillen van geval tot geval. Laat u zich hierin vooral goed door ons adviseren!

Vennootschapsbelasting

Als uw onderneming een bv is, betaalt u over de winst vennootschapsbelasting. Dat kan gunstiger uitpakken dan de belasting die u kwijt zou zijn in bijvoorbeeld een vof of als zelfstandige. Omdat u als persoon met een bv niet onder de inkomstenbelasting valt, kunt u ook geen gebruik maken van enkele gunstige fiscale regelingen binnen die belasting. De gevolgen hiervan verschillen van geval tot geval. Laat u zich hierin vooral goed door ons adviseren!

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag verder.

Neem contact op